ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

за строежи и ремонти от V и VI група,
както и реконструкции, преустройства и основни ремонти на жилищни, смесени,
допълващи, производствени и административни сгради и части от тях.


Инвеститорския контрол е предотвратяване на най-разпространените клопки и неизгодни условия, залагани в договори и оферти,
както и контрола на качеството и влаганите материали. Целта на ИК е използването на добрите практики от строителния сектор.

Проверка на документи и подбор на изпълнител


Анализ на предоставени оферти от Изпълнители.
Подбор на оферта и подходящ Изпълнител с професионални качества, опит и добра организация на работния процес.
Проверка на референции , статус и юридическо състояние на фирмата Изпълнител.
Проверка на договорните условия и клаузи описани в договор между Възложителя и Изпълнителя - избягване на капаните и неизгодните условия в договорите.
Корекции на „запетайки” и „нули” в офертата.
Изискване за изписване на точните количества, параметри и наименувания на материалите.
Проверка за повтарящи и припокриващи се дейности.
Проверка на обявените размери и квадратури на площите.
Изключване на общо офериране тип „Доставка и монтаж” – изискване за разделяне цената на материалите от цената за труда (Препоръчваме го!)

Контрол и защита на строителния процес


Контрол на закупуваните и влагани материали.
Контрол на технологичната последователност на строителните процеси .
Контрол за качество на довършителните ремонти.
Защита срещу злоупотреби от страна на Изпълнителя чрез нерегламентирани дейности.
Защита срещу непредвидени разходи по време на самият ремонт.
Следене за спазване сроковете за извършване на СМР предвидени в договора.

Предоставяме ви 15 годишният ни опит и знания за организация, ръководство, контрол и

успешно финализиране на целия строителен процес.


Подписването на договор за ИК се осъществява преди получаването на предварителните оферти от Строителите.