ЕТАПИ И УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


1. Първоначален безплатен оглед на обект - /време за оглед -20-60 мин/

*Запознаване клиента с условията и начините на работа на фирмата

*Оглед на обекта и определяне на приблизителна цена за СМР


2. Втори оглед на обект - /време за оглед - 2-6 часа/

*Вземане на точни размери, определяне спецификацията на обекта и сложността на ремонта за изготвяне на подробна строителна оферта /като неразделна част от договор/


3. Изготвяне и предаване на офертата


4. Подписване на договор и започване на работния процес


5. Завършване на строително ремонтните дейности с подписване на приемно предавателен протокол и издаване на гаранционна карта.

* Издаване на писмени гаранции за положения от СХЛ ЕООД труд /от 5 до 6 години в зависимост от вида на СМР/

* Издаваме писмени гаранции единствено в случаите, когато фирмата определя материалите, независимо дали тя или клиента ще поеме отговорността за доставката им на обекта.

".....Водени от нашия опит, ние сме убедени, че с некачествени или неподходящи материали, и професионално положения труд става некачествен...Поради тази причина, не издаваме гаранции при работа с непроверени от нас материали....." СХЛ ЕООД