Инвеститорски контрол и мониторинг на строителния процес
за строежи и ремонти от V и VI група, както и реконструкции, преустройства и СМР на жилищни, допълващи, производствени, административни, обществени сгради и части от тях.

Инвеститорският контрол е предотвратяване на най-разпространените клопки и неизгодни условия, залагани в договори и оферти, както и контрола на качеството на труда, влаганите материали и безопасността на труда. Цел на ИК е използването на добрите практики от строителния сектор.

Проверка на документи и избор на изпълнител
Подбор на оферта и подходящ Изпълнител с професионални качества, опит и добра организация на работния процес.
Проверка на референции и статус на юридическото състояние на фирмата Изпълнител.
Проверка на договорните условия и клаузи, описани в договор между Възложител и Изпълнител за избягване на капани и неизгодни условия.
Анализ на предоставени оферти от Изпълнители
Проверка и корекция на "нули" и "запетайки" в аритметичната част на офертата.
Проверка за дублиращи или припокриващи се дейности.
Проверка за излишни и необосновани дейности.
Проверка за пропуснати/забравени дейности.
Въвеждане на правило за разделяне офертата на два модула - "Труд" и "Материали". Общо офериране тип "Доставка и монтаж" с обща цена на труда и материалите, не се допуска!
Въвеждане на правило за точно и коректно изписване на материалите - вид-наименование-разфасовка-производител-количество-единична цена.
Контрол на строителния процес
Контрол на закупените и вложени материали.
Контрол на технологичната последователност на строителните процеси.
Контрол на качеството при изпълнение на архитектурни и дизайнерски детайли.
Контрол на качеството на завършения продукт.
Защита срещу злоупотреба от извършване на нерегламентирани дейности.
Защита срещу извършване на по-малко дейности от предвидените в офертата.
Защита срещу непредвидени разходи по време на самия ремонт.
Следене за поддържане безопасни условия на труд на работната площадка.

Фирма СХЛ ЕООД има реализиран богат опит и е експерт в изпълнение на строителни ремонти! Отлично владеем организацията, ръковдството и контролът на строителния процес!

*** Подписване на договор за Инвеститорски контрол се осъществява преди подписване на договора за извършване на СМР.